Ledenavonden zullen in verband met de corona
maatregelingen voorlopig niet plaats vinden.
Het bestuur spijt het ten zeerste dat er noodgedwongen
deze maatregelen genomen zijn.
Wij blijven u op de hoogte gehouden via de
Boorn & Boerschop van december.

Notulen van de Algemene ledenvergadering van
de Heemkundevereniging Borne op woensdag
6 februari 2020. Locatie Stefanshof te Borne.

 1. Opening
  Om 19.30 opent de voorzitter, mevr. Annemarie Haak,
  de vergadering. Ze heet alle aanwezigen welkom.
  Er zijn 43 aanwezigen, (bestuur + leden).
  Er zijn afmeldingen van mevrouw Douwens te Borne.
  De heren A. Wanink , L. Leurink beiden te Borne en
  H. Westerink te Nijmegen.
  De echtparen Jos en Marja Hansté, Bert en Ria Kremer
  en Frans en Eva Edelijn.
  Alvorens de feitelijke vergadering te starten geeft de
  voorzitter een kort verslag van alle activiteiten,
  met o.a. de ledenavonden en de excursie naar Kampen,
  welke door de vereniging het afgelopen jaar zijn ondernomen
  In het bijzonder wijst zij op de lezing van de heer H. Pol
  omtrent de “vergeten” Canadese bevrijders.
  Op 3 april a.s. zal hieraan bij de viering van “75 jaar
  bevrijding van Borne” speciale aandacht worden gegeven.
  De Open Monumentendag was ook dit jaar, met de vele
  escape rooms, weer een succes. Ook was er de klassendag.
  Het schrijverscollectief heeft weer gezorgd voor
  3 mooie Boorn & Boerschop uitgaven.
  Het H.I.P. is verhuisd naar de kelder.
  Er zijn inmiddels 6.000 foto’s gedigitaliseerd en
  gedocumenteerd. Aangezien de vereniging haar post meer
  wil gaan digitaliseren is ze op zoek naar de e.mail adressen
  van de leden. Wilt U deze aan ons doorgeven?
  Voorlopig zal de post zowel digitaal als “op papier” bij de
  leden komen. Het  magazijn bij Borne ”28 is gereed gekomen.
  De voorzitter kijkt ook vooruit op het komende jaar.
  Ze wijst op de komende expositie over “75 jaar bevrijding
  van Borne”, welke in ’t Dijkhuis zal worden ingericht.
  De expositie is van 26 maart tot en met 5 mei.
  De voorzitter doet een beroep op de aanwezigen om zich als
  vrijwilliger voor de expositie (en andere activiteiten) in te
  zetten. Op 18 juni komt de Heimatverein Rheine op bezoek.
  Dit is een “tegenbezoek” van een bezoek dat onze vereniging
  2 jaar geleden aan Rheine bracht.
 2. Notulen leden vergadering 27 februari 2019.
  Deze worden goedgekeurd.
 3. Het jaarverslag 2019. wordt akkoord bevonden.
 4. Financieel jaarverslag, De penningmeester doet hiervan
  verslag.  Het was financieel een matig jaar.
  Er zijn extra kosten geweest. Zo is er een nieuwe laptop
  aangeschaft en is er een berging bij Borne “28 gebouw,
  kosten € 600,–. Dit jaar was een vrijwilligers reisje,
  kosten € 230,– (om het jaar).
  Ook de excursie heeft geld gekost, € 250,–.
  Er is verder afgeschreven op boeken.
  Thans staan de boeken als volgt op de balans:
  nieuwe boeken de werkelijke waarde, boeken
  van  1 jaar oud, € 5,– oudere boeken, € 1,–.
  Er is verlies geleden. Maar het lijkt erger dan het is.
  In de begroting voor volgend jaar staat een “winst” van € 360,-
 5. De kascommissie, bestaande uit de heren H. Boomkamp en
  R. , hebben de boeken nagezien.
  Ze hebben geen onregelmatigheden aangetroffen.
  Ze adviseren de vergadering het bestuur te dechargeren.
  Dit advies wordt door de vergadering overgenomen.
  De heer H. Boomkamp treed af als lid van de kascommissie.
  Reserve lid T. Boswerger volgt hem op.
  Nieuwe reserve wordt Wim Westerbeek.
 6. Aan de orde komt het agendapunt
  “Hoe kan de vereniging meer relatief jonge leden  krijgen?
  Er zijn vele suggesties, te weten:
  – ledenavonden in Twentsche Courant Tubantia vermelden.
  Denk eens aan Borne Boeit en RTV Oost;
  – geef speciale aandacht (lezingen over en voor)
  de nieuwe wijken Spanjaardhof en Bornsche Maten.
  – de
  – Martin Thiehatten denkt aan het maken van fotoboeken
  over de diverse verenigingen.
  Deze boeken kunnen op speciale dagen getoond worden.
  De voorzitter dank ieder voor de suggesties.
  Het bestuur gaat er mee aan de slag.
 7. Er wordt afscheid genomen van de bestuursleden
  Hans Nijhof en Henriëtte ten Tusscher.
  Ze zijn beiden een termijn van 3 jaar bestuurslid geweest.
  Hans Nijhof zal zich als redactielid van de Boon & Boerschop
  gaan  inzetten. Hij is tevens leider van het schrijverscollectief.
  Henriëtte ten Tusscher heeft zich met name ingezet voor de
  Open Monumentendag. Zij was de initiatiefneemster van de
  escape rooms.
  Beiden worden bedankt voor hun werkzaamheden en
  ontvangen een attentie.
  De bestuursleden Frank Mars en Harrie Rouhof aanvaarden
  een nieuwe termijn. Voor Frank is dit de derde termijn.
  Voor Harrie is dit de tweede termijn.
  De voorzitter geeft aan dat statutair het bestuur uit 7personen
  dient te bestaan. Het bestuur telt thans 5 personen. Ze vraagt
  of iemand bestuurslid zou willen zijn c.q. of men iemand kent
  die bestuurslid zou willen worden.
  De voorzitter vraag de vergadering of men, indien in de
  komende tijd iemand tot het bestuur wil toetreden, hiermee
  kan instemmen. De vergadering gaat hiermee akkoord.
  Er wordt afscheid genomen van Anja Tanke.
  Ze is vanaf 2007 lid geweest van de redactie van de
  Boorn & Boerschop. Ze heeft veel kennis van de historie
  van Borne. Mede vanuit haar werkzaamheden als archivaris
  bij de gemeente Borne heeft zij vele schrijvers kunnen
  ondersteunen. Ze blijft op de achtergrond bij de
  Boorn & Boerschop betrokken. De voorzitter dankt haar zeer
  hartelijk voor haar inzet.
  Verder wordt ze in de bloemetjes gezet.
 8. Rondvraag. Wim Westerbeek vraagt waarom de algemene
  ledenvergadering niet wordt gestart met het herdenken van
  de in het afgelopen jaren overleden leden.
  De voorzitter zegt dat wij dit bij iedere ledenavond doen.
  Helaas weten wij niet altijd van het overlijden van leden.
  Hennie Boomkamp denkt dat het goed zou zijn dat er een
  inventarislijst is van alle bezittingen van de vereniging.
 9. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter
  om 20.15 de vergadering
  Na de pauze verzorgt Dick Schlüter een lezing met als
  titel “Textiel en Metaal, vanuit de industriële ontwikkeling
  van Borne”..